9 – 5 జాబ్ చేసేవారు ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించవచ్చా?

ఎవరైనా ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించవచ్చు ఆస్తులు, అప్పుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకునే వారికే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కష్టపడితేనే వస్తుందనుకోవడం పొరబాటే, కానీ కష్టపడాలి కూడా సుమా.. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును సరైన వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. తరిగిపోయే ఆస్తులను కొనుగోలు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆస్తులు (asset) అంటే మీ నుండి డబ్బు తీసుకోవు, అవి వాస్తవానికి మీకు ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తాయి, మీకు ఎక్కువ ఆస్తులు ఉంటే అది ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తుంది. … Read more

error: Content is protected !!